ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช ประเภทประชาชน เขตพื้นที่รับผผิดชอบตำบลไทยเจริญ   อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบสมบูรณาการ ในเดือนสิงหาคมได้รับมอหมายให้ทำงานตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564

ในเดือนสิงหาคม ดิฉันและทีมงานตำบลไทยเจริญ ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฎิบัติงานประจำเดือน และสรุปงานได้ดังนี้                                              1.  ออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                                                                           2.  ศึกษาแนวทางในการย้อมสีเสื่อกก                                                                                                                                                                                                     3.  ออกแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าให้มีความทันสมัย                                                                                                                                                                               4.  เก็บข้อมูลเพิ่มเติมการเกษตร

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหนองพังสี ที่อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดประชุม ชาวบ้านตำบลไทยเจริญที่ให้ข้อมูลทางการเกษตร และขอบคุณเพื่อนทีมงานทุกๆท่านที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

รูปภาพกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู