ข้าพเจ้า นาสาววันสุดา เงินประเสริฐ  ประเภท บัณฑิตจบใหม่                                                                                หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                    ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านโคกลอย หมู่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 

    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ บ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบที่รับจากโรค COVIT-19 โดยนำข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒมนาชุมชนตามปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับความต้องการของชุมชนในแบบสอบถาม(01) 

        ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามบ้านโคกลอย โดยข้อมูลที่ได้นั้นมาจากการลงพื้นที่ไปสอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่ แจกให้ทำเองในบางหลังคาเรือน เนื่องจากบ้านโคกลอยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้บางครั้งล่วงเวลาไปถึงเย็น เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลามากเกินไป จึงได้แจกแบบสอบถามไว้และในวันถัดไปจึงไปเก็บรวบรวมและทำการสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่ชาวบ้านสงสัยนอกจากนี้ยังได้ทำการสอบถามจากผู้นำชุมชน คือ กำนันล้อมและผู้ช่วยมวล ซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านโคกลอย โดยก่อนการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหรือเก็บข้อมูลต่างๆได้นำหนังสือไปให้ผู้นุมชนทราบได้ปนะกาศก่อนที่จะลงพื้นที่จริง เพื่อเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล ในส่วนของการเก็บข้อมูลนั้นได้ทำการพูดคุยกับชาวบ้านด้วยความเป็นกันเองเพื่อลดความตึงเครียดและไม่ดูกดดันเกินไป เพื่อจะได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง ชุมชนบ้านโคกลอยเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 1260 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย 50 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1178 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 22 ไร่ (วัดโคกลอย) อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำการเกษตร (ทำนา,ทำไร่และทำสวน) หลังจากได้พูดคุยสอบถาม พบว่า ความต้องการในการพัฒนาชุนชม ตะเป้นในด้านสาธารณูปโภค ในบางพื้นที่ ไฟฟ้า,น้ำประปายังไม่เข้าถึง และอยากให้มีอบรมความรู้เเกี่ยวกับเกษตรรกรรม ไม่วาจะเป็น เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน ที่ชาวบ้านอยากให้คนในชุมชนได้ลองนำมาใช้ โดยชาวบ้านบอกว่านำวิธีมาจาาก YouTube มาใช้กับพื้นที่ของตนในการปลูกอ้อยโดยขายได้วันละ 600 กว่าบาท และยังนำมาคั้นเอาน้ำเป็น น้ำอ้อยสดๆ อร่อยอีกด้วย (ได้ชิมมาแล้วค่ะ) ปลอดภัย ไร้สารเคมี 

ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือจาากชุมชมบ้านโคกลอย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู