ข้าพเจ้านาย วชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชนชายได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564

จากการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา และจุดเด่นจุดด่อยของชุมชน ทำให้กลุ่มลูกจ้างงาน U2T ได้รู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจึงได้นำข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุมทอเสื่อ โดยนำคววามคิดเห็นของกลุ่มทอเสื่อมาประกอบการออกแบบ จึงได้ข้อสรุป เป็นชื่อกลุมทอเสื่อกก ชื่อ กกศิลา ซึ่งรวมมาจากคำสองคำ คือ กก ที่มาจากต้นกกและการท่อเสื่อกก และ ศิลา ที่มาจากปราหินเก่าปราสาทตา่ดำที่มีหินศิลา

การออกแบบตราสินค้า

จากความคิดเห็นของกล่มทอเสื่อกกศิลา ทางกลุ่มU2T จึงได้ออกแบบตราสินค้าของกลุ่มทอเสื่อ

อื่นๆ

เมนู