ข้าพเจ้านางสาววนัสชนก อำพิมพ์ บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเข้าประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ทำการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์และมีการการประชุมสรุปผลข้อมูลต่างๆ

ในการออกแบบทุกคนได้ร่วมเเสดงความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบตราสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตำบลและได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมและมีคุณภาพกับสินค้า ทุกคนในกลุ่มได้ให้ความร่วมมือกันดีมากผลงานออกแบบตราสินค้าได้ผลเป็นเอกฉันท์การประชุมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

และได้เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปพัฒนาในระดับต่อไป เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพสินค้าของตำบล ยกระดับให้มีราคา และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

เมนู