การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม เป็นการดำเนินตามโครงการ โดยจะเป็นในขั้นตอนของการย้อมกกด้วยสีธรรมชาติ

โดยได้ดำเนินการตั้งแต่

1. การประชุมงาน

2. วางแผนการปฏิบัติ

3. ศึกษาการย้อมสีธรรมชาติ สีที่มีในท้องถิ่น

4. ประสานงานกับกลุ่มทอเสื่อ

5. หาพืชธรรมชาติ ที่จะใช้ย้อมสี

6. ปฏิบัติการย้อมสีกก

7. สรุปการปฏิบัติงาน

 

กระบวนการย้อมสีเส้นปกด้วยสีธรรมชาติ

การย้อกกด้วยธรรมชาติมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ

1. พืชที่เป็นแห่งสีธรรมชาติเป็นพืชชนิดเดียวกับที่ใช้ในการย้อมีผ้าและสิ่งทอ เช่น แก่นฝาง ขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน  เป็นต้น วัสดุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลายที่มีน้ำเป็นคัวทำละลาย

2. สารช่วยติดสี มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ

1. สารช่วยติดสีเคมี  เช่น เบกกิ้งโซดา สารส้ม

2. สารช่วยติดสีธรรมชาติ เช่น เกลือ น้ำโคลน

 

 

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกดีวยสีธรรมชาติ

1. ให้ต้มน้ละลายพืชย้อมสีที่เตียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย

2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด

4. นำเส้นกกในข้อ1 . งไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ

5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ

6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง

7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

อื่นๆ

เมนู