1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T และนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T และนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววนัสชนก  อำพิมพ์ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงาน ณ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

 

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T และนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อำเภอปะคำ มีพื้นที่ประมาณ 296.029 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 185,018.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำนางรอง และลำน้ำมาศ

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยมีเนื้อหาดังนี้ ดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจาก สถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พักโรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.แหล่งน้ำในท้อง

 

สรุป

จากการประสานงานกับผู้นำในชุมชนบ้านโนนสวรรค์และทำการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนพบว่า มีเพียงการทำการเกษตรในชุมชนและอีกทั่งยังมีสัตว์เลี้ยงในชุมชนอาทิเช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็น ภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู