ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจครัวเรือนและสำรวจโควิด ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มลงพื้นที่ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสำรวจในพื้นที่บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เข้าพบผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสมบูรณ์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์  ในการขอเข้าสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวและได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานตามรายละเอียดแบบฟอร์ม 01 และ 02


ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและปัญหาที่พบภายในชุมชนบ้านโคกสมบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 2,000- 5,000 บาทต่อเดือน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาความยากจนและการใช้สารเคมีเพื่อทำการเกษตรในชุมชน ชาวบ้านมีที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพเฉลี่ยประมาณ 5-10 ไร่ต่อครัวเรือน จะรับจ้างทั่วไปหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โรคประจำตัวที่สำรวจพบในชุมชนคือโรคความดันและโรคเบาหวาน ซึ่งทางทีมงานจะนำข้อมูลที่สำรวจภายในชุมชนบ้านโคกสมบูรณ์ส่งส่วนกลางเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2564

Tags:

อื่นๆ

เมนู