1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. (MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

 

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่  1-15 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

บทนำ

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 เป้าหมาย และแบบฟอร์ม 06  (แบบฟอร์มชุดที่ 1-4) เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

 

เนื้อเรื่อง

                ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพ 16 เป้าหมายกับผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้านนายสุเทพ ประทุมตรี ซึ่งได้ข้อมูลดันนี้ หมู่บ้านมีศักยภาพตามเป้าหมาย 3 เป้า ดังนี้

               1.เป้าหมายที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  มีดังนี้

                                  1.แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจคือ หนองน้ำขนาดใหญ่

                                  2.วัฒนธรรมด้านความเชื่อ คือ วัด โบสถ์ในโรงเรียนมารดาวนารักษ

                      แหล่งท่องเที่ยว คือ

                                1.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”สวนปู่ยา ย่าบัว” ของนายสุรัตน์              

                                2.โบสถ์คริสต์ วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน

                                3.โบราณสถานปราสาทพร ในโรงเรียนมารดาวนารักษ์                                                                                 

                     ผู้มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับผู้จัดการโรงเรียนและประชาชนในชุมชน

 

                  2.เป้าหมายที่ 3 ความสามารถในการวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย

                               1.องค์กรการเงินชุมชน ได้แก่ โครงการสวัสดิการข้าวชุมชน  โดยมีข้าวเป็นทุนของโครงการ

                           วิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

                            ประชาชนในหมู่บ้านที่ต้องการพันธุ์ข้าวไปใช้ในการเพราะปลูก สามารถนำพันธุ์ข้าวไปปลูกได้ โดยต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นข้าว ตอบแทนร้อยละ 20 ต่อปี เงินปันผลที่ได้จะถูกนำมาให้กับสมาชิก ซึ่งดอกเบี้ยสามารถคืนเมื่อใดก็ได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม แต่จะไม่สามารถกู้ได้อีกจนกกว่าจะคืนดอกเบี้ยทั้งหมด

                               2.กองทุนหมู่บ้าน ชื่อว่า องค์การนาข้าว มีจำนวนเงิน 600,000 บาท 

                           วิธีการในการบริหารจัดการเงิน ดังนี้

                            การให้เงินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ในการเตรียมพื้นที่นา ขุดสระน้ำ หรือการลงทุนการเกษตร โดยคิดการชำระเงินเป็น 10,000 บาท ต่อข้าว 110 ถัง จากภาพคือการลงทุนทางการเกษตร ซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็กจำนวนร้านค้า 10-13 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็น ผัก ผลไม้ ที่ประชาชนในชุมชนลงทุนปลูกเองเพื่อนำมาจำหน่าย โดยตลาดจะมีขึ้นทุกเช้าของวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 07:00-09:00 น. ณ บริเวณพื้นที่วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ซึ่งประชาชนจะมาเข้าร่วมพิธีทางศาสนาในเวลาดังกล่าวและจับจ่ายซื้อของ ทำให้เกิดการสร้างรายได้

 

                 3.เป้าหมายที่ 16. ตำบลทำความดี        

                                1.มีวัดหรือศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง ชื่อวัด วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน มีชาวบ้านเข้าวัดฟังธรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างไร อธิบาย ชาวบ้านหมู่ 12 จะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์ ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมทุกครั้ง มากกว่า 100 คน มีกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน มีกิจกรรมอะไรบ้าง อธิบาย ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดทุกสัปดาห์ทำให้ชุมชน หมู่ 12 สะอาด

                แบบฟอร์ม 06  (แบบฟอร์มชุดที่ 1-4) เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ ณ วัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน พบว่า ประชนมีการสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริการ ตัวอาคารมีช่องระบายอากาศ มีมาตรการวัดอุณหภูมิ

 

สรุป

                           การปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าหมู่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีศักยภาพมากที่สุดในจำนวน 14 หมู่บ้าน ของตำบลไทยเจริญ โดยมีศักยภาพทั้งหมด 3 เป้าหมายดังนี้ เป้าหมายที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  เป้าหมายที่ 3 ความสามารถในการวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย และเป้าหมายที่ 16 ตำบลทำความดีและศาสนสถานวัดพระแม่คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้ในอนาคต                    

 ภาพประกอบ

 

วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู