ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภท ประชาชน หลักสูตร MS 07 พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

       
ข้าพเจ้าและทีมงานที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลไทยเจริญได้นัดปรึกษาหารือและเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ในวันที่ 18 เมษายน 2564 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนภายในตำบลไทยเจริญซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
-ระบบเศรษฐกิจของชุมชน มีหลายหมู่บ้านภายในตำบลมีการสร้างสินค้า OTOP เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือน
– กลุ่มอาชีพ ชาวบ้านภายในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
-สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน ต้องการโปรโมท แปรรูป และสร้าง packaging ให้กับสินค้าที่มีในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชาวบ้าน
ซึ่งผลการวิเคราะห์เหล่านี้จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู