ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งพืช สัตว์ รวมถึงแหล่งน้ำและร้านค้าภายในชุมชน ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่นข้าว มันสําปะหลัง และทำสวนปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย อีกทั้งยังเลี้ยงสัตว์เช่น หมู หนู ปลา จิ้งหรีดเป็นต้น ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู