1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. (MS07) การประชุมสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(MS07) การประชุมสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานณ หมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 เพื่อพัฒนาชุมชน

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลโดยมีเนื้อหาดังนี้ ดังนี้

1.ด้านอาชีพ

ด้านการเกษตร

-ชาวบ้านทำไร่นาเป็นส่วนใหญ่

-ค้าขาย

2.ด้านเศรษฐกิจ

-งานฝีมือ ท่อเสื่อด้วยกก และสานตะกร้า  จากการสอบถามประชาชน  เมื่อก่อนมีกลุ่มสินค้าOTOP ของหมู่บ้านคือการเสื่อทอกระเป๋าสาน เเต่เนื่องจากไม่มีการผลักดัน และหยุดการรวมตัวดังกลุ่มดังกล่าวจึงหยุดกิจกรรมไป

-สวนปู่ยาย่าบัว ลักษณะ คล้ายแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังไม่มีการส่งเสริมหรือผลัดดันอย่างเต็มที่เพราะเกิดจากการทำเพียงบุคคลเดียวคือเข้าของ ไม่ได้มีการรวมตัวกันในชุมชน

3.สิ่งที่อยากพัฒนา

การสร้างกลุ่มสินค้าO-TOP การท่อเสื่อ สานตะกร้า จากการสอบถาม ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีสินค้าO-TOP เหมือนหมูบ้านใกล้เคียง คือหมูบ้านถนนหักมีอาหารแหนมเห็ด เป็นสินค้าO-TOP และประชาชนยังให้ความสนใจหากภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมและสร้างกลุ่มดังกล่าวและพร้อมเข้าร่วม

สรุป

ภาครัฐควรจัดทำกลุ่มสินค้าOTOP ในชุมชน และมีวิทยากรบรรยายรายละเอียดของสินค้าดังกล่าว เช่น การทำเสื่อให้เข้ากับยุคสมัย ช่องทางการขาย การโฆษณา การร่วมมือกันในชุมชน

ภาพประกอบ

วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู