ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทางคณะผู้ที่ดำเนินงานในตำบลไทยเจริญ รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมมือกันเป็นแกนนำในการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาดหนักในช่วงนี้ นั่นคือ โคโรน่าไวรัส 2019 ที่กลับมาระบาดหนักในระรอกที่ 3

คณะผู้ดำเนินงานเชิญชวนให้ชาวบ้านในตำบลไทยเจริญเข้าร่วมฟังคำแนะนำ และวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ โดยผู้ให้ความรู้จะแนะให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเอง อีกทั้งยังแนะนำวิธีการก่อนไปฉีดวัคซีน และปฏิบัติตัวอย่างไรหลังฉีด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุ่นแรงต่อร่างกาย

นอกจากนี้ทีมงานยังมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงรุก มีเป้าหมายที่ โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด โดยเป้าหมายจะเน้นไปทางโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

  • การทำความสะอาดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน
  • การจัดการขยะ ให้ถูกสุขลักษณะ
  • การจัดหาอุปกรณ์ เจล /สเปรย์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อ
  • รณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่ชุมชน

จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ทางคณะทำงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมกิจกรรม      จนสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

http://https://youtu.be/nxRX-ZZ3YWU

อื่นๆ

เมนู