ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน  ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ

1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแล้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญในการอุปโภคบริโภคของชุมชน ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน  ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งน้ำของแต่ล่ะหมู่บ้าน ที่ใช้ในการทำเกษตรหรทอใช้อุปโภคบริโภค

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ โดยรายได้หลักมาจากการทำนา ต้นทุนการผลิตมาจากของตนเองและบางส่วนมีการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน  และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริม  ทรัพยากรในชุมชนที่สำคัญ คือหนองน้ำ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี เพราะทางหมู่บ้านมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การจัดการระบบประปา  การจัดการน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง  และการจัดการปัญหาด้านสังคมในชุมชนค่อนข้างดี มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน มีการประชุมหารือในการแก้ปัญหา ผู้นำชุมชนเข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหากมีข้อโต้แย้งในชุมชน  ในส่วนของการได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น กระทบไปทางด้านรายได้ของประชาชนชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่มีรายได้เสริมจากการไปรับจ้างทั่วไป หลายคนวิตกกังวล และเครียด เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน เดินทางไปไหนค่อนข้างลำบาก  ในส่วนของแหล่งน้ำนั้นแต่ล่ะหมูบ้านจะมีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน และมีห้วย หนอง คือห้วยลำมาศ ไว้ใช้ในการทำเกษตร แหล่งน้ำบริโภค มาจาก สระน้ำประจำหมู่บ้าน   แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มาจาก สระน้ำประจำหมู่บ้าน และมีบางส่วนที่ชาวบ้านกักเก็บไว้เอง ในส่วนของปัญหาของน้ำในชุมชนคือ น้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ำมีเพียงแห่งเดียว แนวทางการแก้ปัญหา คือ จากการสำรวจและสอบถามผู้นำชุมชน ได้ตอบว่า มีการประชุมในชุมชน เกี่ยวกับการขุดลอกหนองน้ำไว้ใช้ เมื่อเวลาฝนตกจะสามารถเก็บน้ำในปริมาณที่มากขึ้นได้

อื่นๆ

เมนู