ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช ประเภทประชาชน                              เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ                              จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบล                                                    วันที่ 8-15 มีนาคม 2564 เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชนเกี่ยวกับ                         16 กลุ่มเป้าหมายและสำรวจข้อมูลสินค้า OTOP ภายในชุมชน

    การลงพื้นที่ในตำบลไทยเจริญ ได้รับมอบหมายให้สำรวจ                          ศักยภาพตำบล กลุ่ม 16 เป้าหมายในการสำรวจชุมชน                                  หมู่บ้านสินพัฒนา หมู่ที่ 11 ซึ่งได้ทำการสอบถามจาก                                    นายปรีชา อินทรกำแหง ( ผู้ใหญ่บ้าน )  และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล                      แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย และแบบสำรวจชุดที่ 3                            สำหรับศาสนสถาน นั่นก็คือบ้านสินพัฒนา และวัดไทยเจริญ                        เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการคัดกรองโรคระบาดโควิด19                                และได้สำรวจข้อมูลสินค้า OTOP ภายในชุมชนนั่น                                          เพื่อนำมาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างรายได้ในชุมชน

   ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน บ้านสินพัฒนาและชาวบ้านในชุมชน                        ที่ได้ให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมในการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้                            เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่                   

 

 

 

 

วีดีโอการลงพื้นที่

 

 

 

อื่นๆ

เมนู