ข้าพเจ้า นายวิริยะ เกาะสูงเนินประเภทประชาชน
หลักสูตรMS07 ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุกคลและครัวเรือนในชุมชน หมู่บ้านโคกสามัคคี หมู่13 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์.เมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา
จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ข้อมูลเป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านโคกสามัคคี นายบุญยง พันทะท้าว (เป็นผู้ใหญ่บ้าน)ได้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่ในครั้งนี้และให ้นายบุญยง พันทะท้าวประสานงานกับประชากรในชุมชนในการลงพื้นที่ทำให้ได้ข้อมูลประชากรทั้งหมด77ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนทำอาชีพ ทำนา ปลูกมัน ปลูกอ้อย มากกว่า50ครัวเรือนและอีก20ครัวเรือนรับจ้างทั่วไป
และมีประชากรไม่อยู่บ้านทำให้ ข้อมูลไม่ครบ
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน พบว่ามีถนนคอนกรีคและมีน้ำประปาใช้ ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน

 

อื่นๆ

เมนู