ข้าพเจ้านางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์ ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รายได้มาจากอาชีพ คือ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป อีกทั้งยังงมีOTOP นวัตวิถี ซึ่งประกอบด้วย 1)การทอผ้า (ผ้าซิ่นตีนแดง) 2)การทอเสื่อกก
ความต้องการในการพัฒนาของชุมชนคือ การอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ เพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในด้านการขายเพิ่มรายได้ให้แก่คนชุมชน
ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชน นายสมบัติ พลบุตรศรี (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ทำให้การทำงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้.

อื่นๆ

เมนู