ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ คณะวิทยาการจัดการ MS07

ผู้ดำเนินงานในส่วนของตำบลไทยเจริญ  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในส่วนของเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้มีการดำเนินงานร่วมกับสมาชิกในทีม เพื่อหาแนวทางในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกลุ่มคณะ เพื่อที่สะดวกต่อการทำงานและประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวช้อง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการนัดประชุมใหญ่ของสมาชิกที่ร่วมกันทำงาน ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อหารือกันใน 3 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

 • กลุ่มอาชีพของคนในตำบล
 • ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 • สิ่งที่ต้องการต่อยอดและพัฒนา

โดยที่ทั้งสามหัวข้อหลัก ได้แบ่งกลุ่มกันแบ่งปันความรู้กันตามแต่ละหมู่บ้านที่แต่ละคนได้ลงพื้นที่สำรวจ และมีการสรุปได้ ดังนี้

 1. กลุ่มอาชีพในตำบลไทยเจริญที่หลักๆ ได้แก่
 • อาชีพจักสาน, ปูนปั้น, แปรรูปสินค้า, การเกษตร, ทอผ้าไหม, เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่, ทอเสื่อกก, การแปรรูปไม้สัก, เกษตรวิถีใหม่ และการตะกร้า สานสุ่มไก่ที่ทำจากไม้ไผ่ จากต้นกกไหล เป็นต้น
 1. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 • มีร้านค้า 14 ร้านในชุมชน
 • มีกองทุนนาข้าว
 • เลี้ยงหนูนา, วัว, เป็ด, ไก่
 • การแปรรูปเห็ดนางฟ้า, กล้วย
 • โรงน้ำดื่มของชุมชน
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 • ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 • มีการแบ่งผลกำไรของชุมชนให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน
 1. สิ่งที่ต้องการพัฒนา
 • ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่โดดเด่นและดึงดูดลูกค้า
 • ต้องการวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร
 • ช่องทางการตลาดในการขายสินค้า
 • ต้องการแหล่งจำหน่ายอาหารสด หรือที่เป็นสัตว์
 • ต้องการตลาดส่งออกไก่ชน
 • ต้องการส่งเสริมทอเสื่อ/ สานตะกร้า
 • ต้องการส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่แบบไม่ใช้สารเคมี
 • ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เชิงการเกษตร
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรแบบครบวงจร

จากการที่ได้ร่วมกันคิดวิธีการทำงาน ทำให้เห็นว่า ในตำบลไทยเจริญมีหลายจุดที่ต้องการพัฒนาอยู่มาก และได้วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เนื่องจากทุกคนภายในทีมได้ร่วมกันเสนอแนวทางในหลายๆวิธี จึงเกิดความคิดที่หลากหลายในการทำงานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

http://https://youtu.be/cJCiHbsHrt8

อื่นๆ

เมนู