ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์ ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดยบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนนี้ คือลงพื้นที่ไปพบปะใหเความรู้ชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ลงมือปฏบัติงานตามแผนที่ได้วางเอาไว้นั่นเอง

จากการที่สำรวจประชากรในตำบลไทยเจริยเกี่ยวกับการระบาดของโควิด 2019 มีผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างมากเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นเกษตรกรมีการปลูกพืชผักขายทำให้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้เป็นอย่างมาก  และจากการสำรวจอีกอย่างที่มีปัญหาในชุมชนอีกอย่างก็คือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรนั้นมีปัญหาที่ชำรุดทรุดโทรมชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการกับปัญหานี้ด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู