โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววนัสชนก อำพิมพ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายในวันที่18 เมษายน2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย  หลังจากที่ได้เข้าสำรวจศักยภาพตำบล16 เป้าหมายตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 มหาวิทยาลัย1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายจะมีอยู่3 หัวข้อคือ

1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน

2.กลุ่มอาชีพชุมชน

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

โดยสรุปเป็นหัวข้อและออกไปนำเสนอเพื่อหาข้อสรุปและนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตำบลไทยเจริญ

อื่นๆ

เมนู