ข้าพเจ้านาย วชิรภรณ์ ทรัพย์สุนทร ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายในวันที่ 18 เมษายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย  หลังจากที่ได้เข้าสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมายตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายจะมีอยู่ 3 หัวข้อหลักๆคือ

1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน

2.กลุ่มอาชีพชุมชน

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

โดยสรุปเป็นหัวข้อและออกไปนำเสนอเพื่อหาข้อสรุปและนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตำบลไทยเจริญ

อื่นๆ

เมนู