ดิฉัน นางสาววันสุดา เงินประเสริฐ  ตำบลไทยเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายในวันที่ 18 เมษายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ผ่านมา 

        โดยทำการแบ่งกลุ่มและสังเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ เพื่อสรุปหาว่าในแต่ละชุมชนที่รับผิดชอบ ทำอาชีพอะไรบ้าง มีเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างไร และสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาชุมชน จากนั้นทำการสรุปข้อมูลของทุกกลุ่มมารวมกันอีกครั้ง ได้ข้อมูล ดังนี้

ตำบลไทยเจริญ มีอาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร แทบจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ และยังมีกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วย,เห็ด กลุ่มจักสานแปรรูปไม้สัก ทอเสื่อกก,ผ้าไหมและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในส่วนของเศรษฐกิจชุมชมนั้น มีกองทุนนาข้าว ที่ให้คนในชุมชนสามารถกู้ยืมเงินไปลงทุนในกาารทำการเกษตร โรงดื่มน้ำ กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วยและเห็ด โดยจะมีการปันผลให้แก่กลุ่มหลังจากการขายสินค้าได้ เป็นต้น และสิ่งที่ต้องการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาด คือ การทำแพ็คเกจ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าอีกด้วย  ช่องทางการตลาด เพิ่มในส่วนของช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้น หากไม่สะดวกมาที่หน้าร้าน การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้คนมีการรับรู้และการเข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ต้องการตลาดเพื่อรองรับสินค้าและทำการส่งออกสินค้าให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้น ด้านการเกษตร การทำเกษตรแบบวิถีใหม่ มีการให้ความรู้ด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช่สารเคมี ต้นทุนต่ำ รายได้สูง เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู