โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ข้าพเจ้า นางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้มีการนัดมาประชุม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล โดยให้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และนำเสนอ หัวข้อที่ได้นำมาวิเคราะห์ คือ

1.ระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.กลุ่มอาชีพ

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดของชุมชน

จากผลวิเคราะห์

-กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำสวนทำไร่ มีเลี้ยงหนูนา

-ระบบเศรษฐกิจของชุมชน บางหมู่บ้าน มีการแปรูปจากผลไม้เผื่อจะได้มีการจัดสรรผลกำไรภายในหมู่บ้าน

-สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดของชุมชน ช่องทางการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมากยิ่งขึ้น การทำแพ็คเกจให้ดูดีน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้า

ผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ต่างๆ จะนำไปพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู