ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา เลิศล้ำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในวันที่ 18 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้แบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ผลข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านในตำบลไทยเจริญ เพื่อสรุปข้อมูลได้ตามหัวข้อดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจในชุมชน
2. กลุ่มอาชีพชุมชน
3. สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในตำบลไทยเจริญ กลุ่มอาชีพชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตร ทำสวนทำไร่ ระบบเศรษฐกิจในชุมชน บางหมู่บ้าน เช่น หมู่ 2 บ้านถนนหัก มีกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและจากกล้วย มีการจำหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อจะได้มีการจัดสรรผลกำไรภายในหมู่บ้าน สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชนคือ ช่องทางการตลาด(ออนไลน์) ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าและผู้บริโภค การทำแพ็คเกจให้ดูดีและน่าสนใจ เป็นต้น

สรุปจากการวิเคราะห์ต่างๆ จะนำไปพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตำบลไทยเจริญ

อื่นๆ

เมนู