ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

          จากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 เพื่อสรุปผล เเละพัฒนาต่อไป ในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าจึงได้เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อวางเเผนการดำเนินงาน เเละพัฒนาชุมชน

 

 

 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม เพื่อการดำเนินงาน โดยระดมความคิด  วิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ลงพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย โดยเเบ่งเป็นกลุ่มเเล้วนำเสนอ 3 หัวข้อสรุป คือ 1.มีกลุ่มอาชีพในชุมชนมีอะไรบ้าง  2.ระบบเศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างไร เเละ 3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาในชุมชน เพื่อต่อยอดของชุมชน

โดยจากการนำเสนอในที่ประชุม  พบว่า เเต่ละหมู่บ้านเเต่ละชุมชน มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เเต่งต่างกันไป เช่น ทอผ้าไหม,เลี้ยงหนูนา,การเกษตร และสิ่งที่ต้องการพัฒนาในชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน เเละการพัฒนาการค้าขาย ของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อต่อยอดเเละสร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู