ข้าพเจ้า นางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลไทยเจริญ โดยได้แบ่งกลุ่มกันเพื่อสรุปข้อมูล วิเคราะห์ผลของแต่ละหมู่บ้าน ได้ตามหัวข้อดังนี้

1.ระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.กลุ่มอาชีพ

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดของชุมชน

จากผลการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในตำบลไทยเจริญทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ บางหมู่บ้านจะมีการประกอบอาชีพสานตะกร้า ทอเสื่อ และแปรรูปไม้สัก เป็นต้น ระบบเศรษฐกิจในตำบล เช่น หมู่บ้านปราสาทพร หมู่ที่ 12 มีการจัดตั้งกองทุนนาข้าว คือการที่ให้ชาวบ้านกู้เป็นเงินคืนเป็นข้าว สิ่งที่ต้องการพัฒนาในตำบล ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ต่อยอดผลผลิตให้มีกำไร

 

 

อื่นๆ

เมนู