ข้าพเจ้านางสาวจตุพร แก้วชาติ ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการลงสำรวจพื้นบ้านโคกสมบูรณ์หมู่ 4 ตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่ในพื้นที่มามากกว่า 30 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีศาสนสถานที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านคือวัดโคกสมบูรณ์ ภายในชุมชนมีสินค้า OTOP คือ ผ้าขาวม้า ผ้าไหม และข้าวโป่ง ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี


ปัญหาและอุปสรรคที่สำรวจพบในพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการหารายได้เสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่สูงขึ้นในปัจจุบันและผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้รายได้ของชาวบ้านลดลงทำให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาอันดับต้นๆของชาวบ้านในขณะนี้

19  มีนาคม  2564

อื่นๆ

เมนู