ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน                                                 ตำบลไทยเจิญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมกับทีมงาน                                                   และคณะอาจารย์ผู้ดูแล  ในวันที่ 18 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

      ข้าพเจ้าและทีมงานที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมและ                                                  ปรึกษาหาแนวทางในการปฎิบัติงานและลงพื้นที่เกี่ยวกับสินค้า OTOP                                                          หรือกลุ่มอาชีพภายในตำบล เพื่อวิเคราะข้อมูล โดยหัวข้อในการเข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

    1.ระบบเศรษฐกิจใจชุมชน

    2.กลุ่มอาชีพในชุมชน

    3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

        โดยได้ทำการปรึกษาและสรุปข้อมูลนำเสนอให้ทางอาจารย์ได้ทราบ                                                เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

 

รูปภาพการปฎิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู