1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. MS07 รายงานผลการปฎิบัติงานลงพื้นที่หมู่บ้านสินพัฒนา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

MS07 รายงานผลการปฎิบัติงานลงพื้นที่หมู่บ้านสินพัฒนา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช ประเภทประชาชน
ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน บ้านสินพัฒนา ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามภายในชุมชน 1 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านสินพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้มีการประชุมและชี้รายละเอียดงานในการเก็บข้อมูล
ก่อนเริ่มลงพื้นที่สำรวจตามครัวเรือน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูล
ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน โดยในการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในบ้านสินพัฒนา
โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนอาชีพเสริมรองลงมาคืออาชีพรับจ้างและทอเสื่อกก
โดยคนในชุมชนและมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในตำบลอีกด้วยทั้งนี้ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์
เช่น วัว ควาย ไก่ไข่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านสินพัฒนาที่ให้ความร่วมมือแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก
ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้สำรวจนั้นมาศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆเพิ่มเติม
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้นำความรู้เหล่านี้มาต่อยอดเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

19 กุมภาพันธ์ 2564

อื่นๆ

เมนู