ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์   ประเภทนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ข้าพเจ้าและคณะได้ดำเนินงานและจัดกิจกรรมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564  ศาลาประชาคมบ้านไทยเจริญ .1  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากร คณะอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและชาวบ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                 

ออกแบบลายเสื่อกกเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตำบล

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมและมีคุณภาพกับผลิตภัณฑ์                       

ออกแบบแบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

จากการอบรมครั้งนี้ได้แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการร่วมมือกันสร้างขึ้นและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีความสามัคคี และดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู