1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
 4. (MS07) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ณ ศาลา หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(MS07) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ณ ศาลา หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

         ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงาน ณ หมู่ 1 ไทยเจริญ  ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
บทนำ

         ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัด U2T สู้ภัยโควิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชน และเพิ่มความตระหักต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าว

เนื้อเรื่อง

         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.40-10.00 น. เริ่มกิจกรรม ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยอาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี และคณะได้กล่าวเปิดงานและแนะนำทีมงาน และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

         เวลา 10.00-11.00 น. มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยนางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก และนางสาวปวีนา มีเทียน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

         1.ความหมายของวัคซีน วัคซีนคือสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19

         2.สถานการณ์วัคซีนและการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 รัฐบาลไทยมีวัคซีน 2 ตัว คือ sinovac และ astrazeneca

         3.ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง เช่น การฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ้นต์  

         4.กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรก คือ

                          1.บุคลากรทางการแพทย์

                          2.เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

                          3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค เบาหวาน ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ไต                                                หลอดเลือดสมอง มะเร็ง อ้วน          

                          4.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60

                          5.ประชาชนทั่วไป

         5.การเตรียมตัวก่อน-ระหว่าง-หลังการฉีดวัคซีน

  • ก่อนการฉีดวัคซีน

                          -ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อน

                          -งดออกกำลังกาย/พักผ่อนให้เพียงพอ

                          -หากมีไข้ให้เลื่อนวันฉีด

                          -งดเครื่องดื่มคาเฟอีน ดื่มน้ำเปล่า

                          -รับประทานอาหารและยารักษาโรคประจำตัวให้ครบ

  • ระหว่างการฉีดวัคซีน

                          -สวมหน้ากาก

                          -เตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน

                          -วัดสัญญาณชีพก่อนฉีดวัคซีน ความดันโลหิต อุณหภูมิ

                          -ฉีดแขนที่ไม่ถนัด

  •  หลังการฉีดวัคซีน

                          -พักดูอาการ 30 นาที

                          -งดออกแรงหรือใช้งานหนักแขนข้างที่ฉีด 2 วัน

                          -หากมีไข้ ให้รับประทานยา Paracetamol ห้ามรับประทานยา aspirin

         6.อาการข้างเคียง

  • กรณีปกติ ให้รับประทานยา Paracetamol

                          -ไข้

                          -อ่อนเพลีย

                          -ปวดบริเวณที่ฉีด

  • กรณีรุนแรง แจ้ง อสม. หรือโทร.1669

                          -ไข้สูง

                          -แน่นหน้าอก

                          -มีผื่นขึ้นทั้งตัว

                          -ปวดหัว

                          -อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง

                          -ปากเบี้ยว หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

                          -มีจุดเลือดออกจำนวนมาก

         จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว โดยเฉพาะ อสม.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งเป็นวัคซีน Sinovac  ทั้งนี้ทีมงานได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ตามครัวเรือนแจกอุปกรณ์ดังกล่าว

สรุป                                               

         จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เกินที่รัฐบาลกำหนดในการร่วมกิจกรรม คือ 50 คน และจากการสอบถามประชาชนมีความตระหนักและมีวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเข้ารับฉีดวัคซีน

ภาพประกอบ

วิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู