โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านโคกลอย2 เกี่ยวกับการเก็บพิกัด พืชในท้องถิ่น แหล่งน้ำ พื้นที่การเกษตร เนื่องจากหมู่14 เป็นหมู่บ้านเล็ก จึงไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเอง ไม่มีร้านอาหาร และพบว่าที่หมู่บ้านบ้านโคกลอย2 ไม่เลี้ยงสัตว์จำพวก วัว,ควาย,หมู ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกมัน ยาง เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู