ข้าพเจ้านางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์ (ประเภทนักศึกษา) ตำบลไทยเจริญ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ซึ่งเข้าสำรวจสอบถามผู้นำของหมู่บ้าน ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนตามเป้าหมาย

เนื้อเรื่อง
ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจข้อมูล หมู่1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยสำรวจสัตว์และพืชในชุมชน
สัตว์ที่พบในชุมชน : ไก่ และวัว เป็นส่วนมาก ส่วนสัตว์ที่ชาวบ้านเริ่มนิยมกันในช่วงนี้ คือ หนูนา จิ้งหรีด หม่อนไหม และแพะ ปลา ปู มีเป็นบางส่วน


พืชในชุมชนที่พบ
พืชไร่ : ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์ม


พืชสวน : กล้วย มะพร้าว มะม่วง ลำไย มะนาว พริก

อื่นๆ

เมนู