ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำการลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านหนองเสม็ด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ MS07 เมื่อวันที่ 3-7 กุมพาพันธ์ 64

ชุมชนบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 7 เป็นชุมชนเล็กๆ ในตำบลไทยเจริญ มีประชาชนในหมู่บ้านไม่ได้มากมาย และมีหลังคาเรือนเพียง 125 หลัง การลงสำรวจพื้นที่ ดิฉันได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม. เพื่อขอความร่วมมือในการพูดคุยกับชาวบ้านและง่ายต่อการสำรวจ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่เน้นอาศัยอยู่กันอย่างพอเพียง และเน้นทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชที่ทำการเกษตรส่วนมากนั้นเป็นนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง มีอ้อยและข้าวโพดบ้างเป็นบางส่วน แต่จะทำการเกษตรกันปีล่ะครั้ง เนื่องจากน้ำที่ต้องใช้มีไม่เพียงพอ เพราะแหล่งน้ำในชุมชนมีเพียงแหล่งเดียว ต้องแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและอีกหลายหมู่บ้านในตำบล จากการสอบถามผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ามีการประชุมชาวบ้าน จะมีการขุดลอกคูคลองให้ลึกและมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น และแนะนำให้ชาวบ้านกักเก็บน้ำไว้ในครัวเรือนของตนเองเพื่อที่จะได้ไว้ใช้เวลาน้ำไม่ไหลเพราะจำนวนคนใช้เยอะ หรือพอถึงยามหน้าแล้งจะได้ไม่เดือดร้อน

หนองน้ำประจำหมู่บ้านหนองเสม็ด

ในส่วนของด้านรายได้ประชาชนในชุมหนองเสม็ด มีรายรับรายจ่ายอยู่ในระดับกลาง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป แต่จะมีช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้รายได้บางส่วนที่ต้องมีการับจ้างลดลง อาจจะทำให้รายได้ลดลงไประดับหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านต้องไปทำการกู้ยืมเงินที่ธนาคารเพื่อลงทุนกับการเกษตร หรือกู้ยืมมาหมุนค่าใช้จ่ายในบางเดือน ทำให้แทบจะทุกหลังคาเรือนมีหนี้ ธกส. โดยส่วนมากไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท  ในด้านสภาพแวดล้อม ในชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง มีป่าไม้ และมีสระน้ำประจำหมู่บ้าน และดินสามารถปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานได้ ในชุมชนหนองเสม็ดมีกลุ่มทอผ้าไหมที่รวมกลุ่มแม่บ้านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าไหม เลี้ยงหม่อนไหม มาร่วมกันทอผ้าและจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัด และนอกจากผ้าไหมแล้วนั้นยังมีการจักสานไม้ไผ่ ทอเสื่อกก และทำไม้กวาดผลิตขายในชุมชนด้วย

การปั่นไหม

การทอผ้าไหม

ตะกร้าสานจากไม้ไผ่

 

 

 

 

 

 

ด้านของแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านไม่มีสถานที่ที่เด่นชัด เพราะหมู่บ้านนี้มีขนาดเล็กมาก จะมีที่ผู้คนรู้จักก็จะเป็นวัดป่าหนองเสม็ดที่ผู้คนสามารถเข้าไปสักการะกราบไหว้ได้ และในด้านสุขภาพของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนจะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดผ่านเสียงตามสาย เน้นเรื่องความสะอาดมือและใส่หน้ากากตลอดเวลาในเวลาที่ออกไปอยู่ในที่ชุมชนและเว้นระยะห่าง และยังมีมาตรการเฝ้าระวังผู้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องไปกักตัวในสถานที่ตามที่ทางจังหวัดกำหนด ปัญหายาเสพติดผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม. เป็นผู้ตรวจตราและเฝ้าระวังความผิดปกติต่างๆของกลุ่มมั่วสุมในชุมชน หากพบพฤติกรรมแปลกๆจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาไกล่เกลี่ยและเจรจา

สรุปผลการสำรวจหมู่บ้านหนองเสม็ด ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาดโคโรนา 2019 มีการเฝ้าระวังโดยผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม. ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนอยู่ในระดับกลาง โดยส่วนมากพอมีพอใช้ คนชราและคนพิการจะมีกลุ่มช่วยเหลือจากทางภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ และมีเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน สภาพสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ดี ไม่ได้แห้งแล้งจนเกินไป ความต้องการของชาวบ้านอยากให้พัฒนาหมู่บ้านให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหรือในชุมชน เพื่อที่จะได้มีแหล่งสร้างรายได้เพิ่มได้ และอยากให้ทางมหาลัยจัดอบรมเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและมีวิทยากรมาช่วยสอนชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งหนทางให้กับชาวบ้านได้

อื่นๆ

เมนู