ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ดิฉันได้ลงสำรวจพื้นที่ในตำบลไทยเจริญเกี่ยวกับกลุ้ม 16 เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเดือนมีนาคม โดยจะสรุปได้ดังนี้

  • พัฒนาสัมมาอาชีพ ยกระดับ OTOP และอาชีพอื่นๆ

ในชุมชนหรือในตำบลได้มีการจัดกลุ่ม OTOP เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างเช่น ในชุมชนหมู่บ้านถนนหัก หนึ่งในหมู่บ้านของตำบลไทยเจริญ ได้มีการจัดทำสินค้า OTOP โดยมีผลิตภัณฑ์คือ

  1. กล้วยฉาบ 6 อย่าง
  2. เห็ด
  3. ปูนปั้น
  4. บ้านแปรรูปไม้สัก
  5. จักสาน
  6. ผ้าไหม

  • ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Healthcare

ในตำบลไทยเจริญจะมีศูนย์บริการสุขภาพในกับประชาชนคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยเจริญ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกลอย และมีสาธารณสุขในพื้นที่ของตำบลไทยเจริญคือ สาธารณสุขอำเภอปะคำ โดยในสถานที่ดังกล่าวประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้ารับการบริการอย่างมีคุณภาพ รพสต.ได้มีดารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เน้นกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถภาพในการควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพของตัวเอง มีการให้ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มีความรู้ สามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลจิตใจเกี่ยวกับโรคระบาดโคโรนา 2019 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านตื่นตระหนก

  • การสร้างเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy

ช่วยให้ทรัพยากรเกิดอย่างเป็นระบบ และช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว เนื่องจากการสำรวจได้สอบถามไปยังชาวบ้านในชุมชน โดยส่วนมากให้ข้อมูลว่ามีแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และไม่เพียงพอต่อการเกษตรเนื่องจากมีแหล่งน้ำเพียงแหล่งเดียว แต่ต้องใช้ทั้งหมู่บ้านและมีหลายหลังคาเรือน ดิฉันจึงได้ถามถึงวิธีการแก้ปัญหาจากทางผู้นำชุมชน ได้ข้อสรุปว่า ได้มีการประชุมและจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อการกักเก็บน้ำที่มากขึ้นและจะได้เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

  • การยกระดับการท่องเที่ยว Creative Economy

ตำบลไทยเจริญมีที่น่าสนใจหลายแห่งที่อยากพัฒนาการให้เป็นที่ท่องเที่ยวในชุมชน มีโบราณสถานชื่อว่าปราสาทหนองตาสี หรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นเรียกกันว่าปราสาทตาดำ เป็นแหล่งที่น่าสนใจที่อยากพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกแต่ยังเป็นการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการสำรวจเพื่อเป็นการยกระดับในชุมชนให้มีสมรรถนะในการการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้เกิดทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งของคนในชุมชนในการร่วมกันทำกิจกรรมของชุมชนและได้พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด

http://https://youtu.be/05IttTYOPyM

อื่นๆ

เมนู