1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. MS07 ลงพื้นที่สำรวจเเหล่งน้ำ พืชเเละสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS07 ลงพื้นที่สำรวจเเหล่งน้ำ พืชเเละสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา มีเทียน ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเเละเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เเหล่งน้ำในท้องถิ่น พืชเเละสัตว์ในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านแหล่งน้ำในหมู่บ้านพบว่า มีเเหล่งน้ำ 2 แห่ง โดยมีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน คือสระประปา และมีหนอง ไว้ใช้ในการทำเกษตร ในส่วนของพืช จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ มันสำปะหลัง, อ้อย,  กล้วย, ฝรั่ง, ทุเรียน, มะพร้าว, ยางพารา เเละพืชผักสวนครัว เช่น พริก, หอม, มะเขือเทศ  เเละจากการสำรวจสัตว์ พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงหมู, หนูนา, ไก่, วัว, กบ, เป็ด เพื่อบริโภคเเละจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว

จากการสำรวจ  คนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ใช่แค่การบริโภคของคนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการถูกนำไปเลี้ยงสัตว์และทำประโยชน์ในด้านอื่น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

 

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู