ข้าพเจ้านางสาวสุรัตนา สมหวัง  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจ  CBD  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในหลายๆด้านของหมู่บ้าน และในตำบลนั้นๆ และทำการคีย์ข้อมูลต่างๆที่สำรวจลงในระบบ ดังนี้

ในการลงสำรวจพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ตามระบบ cbd.u2t.ac.th

  • ต้องการให้สำรวจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผู้ที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดหรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร หรือในพื้นที่เสี่ยง ย้ายกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน จากการสำรวจในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายแล้ว โดยส่วนมากแล้ว จะมีประชาชนเดินทางมาในช่วงเทศกาลและเดินทางกลับเท่านั้น ไม่มีการกลับมาพักถาวรหรือทำการพักแบบ ระยะยาว

และนอกจากการที่ต้องเฝ้าระวังผู้ที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้ทำการสำรวจในด้านอื่นๆ  ในหมู่บ้าน ได้แก่ ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญา ในท้องถิ่น

  • จากการสำรวจและได้สอบถามผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า ในหมู่บ้านเล็กๆ หนึ่งหมู่บ้านจะมีร้านอาหารอยู่เพียง1-2 ร้าน เนื่องจากว่าเป็นชุมชนขนาดเล็กที่สามารถชื้อขายและเป็นที่รู้จักกันได้เพียงคนในชุมชนนั้นๆ
  • ในด้านของอาหารท้องถิ่น โดยส่วนมากจะมีการปลูกผัก หรือปลูกพืชที่เกิดตามธรรมชาติมาทำเป็นเมนูต่างๆที่น่ารับประทานหลากหลายเมนู เช่น นำหน่อไม้มาทำแกงเปรอะหน่อไม้, นำเห็ดมาทำเป็นแหนม เป็นต้น
  • ในด้านของเกษตรกรท้องถิ่น โดยส่วนมากแล้ว ในหมู่บ้านชาวบ้านจะมีการทำการเกษตรเกือบทุกหลังคาเรือน อิงจากข้อมูลที่ได้สอบถามจากผู้นำชุมชน ชาวบ้านมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกือบทุกหลังคาเรือน มีเพียงส่วนน้อยที่รับข้าราชการและทำอาชีพอื่นๆ
  • พืชที่เกษตรส่วนใหญ่ได้ทำการเพาะปลูก ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง กล้วย ข้าวโพด มะม่วง เป็นต้น และนอก จากการเพาะปลูก จะมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู หนูนา จิ้งหรีด ไก่ และวัว เป็นต้น และบางรายมีการทำประมงอีกด้วย
  • ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีทั้งที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ เช่น เรื่องความเชื่อของการบูชาศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้านนั้น โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีการบูชาตามแต่ละความเชื่อกันออกไป และสืบเนื่องมาจากอดีตและสามารถต่อยอดได้ เช่นการจักสานสุ่มไก่ การสานตะกร้า สานกระดง จาการสอบถามคุณตาที่ทำการสานสุ่มไก่ คุณตาเล่าว่าวิธีการทำสมัยก่อนที่ไม่มีแม่พิมพ์แบบในการทำโครงสร้างของตัวสุ่ม จำต้องใช้ไม้ไผ่ดัดกับหัวเข่าตัวเอง ถึงจะขึ้นแบบได้ แต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเพราะมีแม่แบบ ทำให้สะดวกและทำง่ายขึ้น สามารถนำไปสอนนักเรียน นักศึกษาได้ด้วย จึงเป็นการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น ในแต่ละหมู่บ้านจะมีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน เป็นหนองน้ำที่ไม่ใหญ่มาก เพื่อไว้ทำการเกษตร ในชุมชน แต่ไม่ได้มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในส่วนของการบริโภคนั้นจะมีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งเพื่อใช้จ่ายอย่างเพียงพอต่อคนในชุมชน

ในการสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ช่วย และชาวบ้าน ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก ทำให้การสำรวจไม่มีปัญหา และสามารถทำงานออกมาได้สำเร็จลุล่วง

อื่นๆ

เมนู