ข้าพเจ้า นางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน พร้อมกับสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการสำรวจแบบสอบถาม 01 เพิ่มเติม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เป็นอาชีพหลัก เมื่อละเว้นจากการทำนาแล้วครัวเรือนส่วนมากจะไม่มีอาชีพเสริม ทำให้เกิดการว่างงานในช่วงฤดูที่ไม่ได้ทำนา

และจากผลวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ของหมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

ตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง

 1. องค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน คือ มีนายเดชา วาปีเท ผลงานเด้น ได้แก่ เป็นผู้นำชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน เครือข่ายที่ร่วมมือกันคือ ประชาชนในหมู่บ้าน

ความสามารถในการวิเคราะห์ รายรับ รายจ่าย

 1. กองทุนหมู่บ้าน ชื่อว่า กองทุนหมู่บ้านโคกปราสาท มีจำนวนเงิน 3000000 บาท มีวิธีการในการบริหารจัดการเงิน ดังนี้

– ให้นิติบุคคลดูแล

– คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงาน

แหล่งน้ำประจำครอบครัว

 1. แหล่งน้ำบริโภค มาจาก การซื้อ
 2. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มาจาก สระน้ำบ้านโคกปราสาท

การฝึกทักษะอาชีพ

 1. อาชีพที่สำคัญของตำบลคืออาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำมันสำปะหลัง

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

 1. หมู่บ้านมีถนน 13 สาย มีน้ำประปา มีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ไฟฟ้าตามท้องถนนยังไม่เพียงพอ

ตำบลปลอดภัย

 1. มี ชรบ. และ พสร. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติด

พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง

 1. จำนวนผู้สูงอายุมี 68 คน
 2. คนพิการมี 9 คน
 3. ผู้ป่วยติดเตียงมี 1 คน

โดยมีการเข้าช่วยเหลือ มีเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการในการช่วยเหลือของภาครัฐ

ศูนย์การเรียนรู้ในตำบล

 1. มีศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง

      2. โบราณสถานมี 3 แห่ง แต่บางสถานที่ได้เสื่อมสภาพลงแล้ว

ระบบความยุติธรรม

 1. มีกรรมการยุติธรรมตำบลคือ ตำรวจและผู้ใหญ่บ้าน

ระบบสื่อสารสารชุมชนและสื่อดิจิทัล

 1. มีระบบเสียงตามสาย ประสิทธิภาพได้ยินทั่วถึงในหมู่บ้าน

ตำบลทำความดี

มีกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนโดยการทำความสะอาดชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู