ข้าพเจ้า นายวิริยะ เกาะสูงเนิน ประเภท ประชาชน ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้วันที่ 14 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจชุดที่3สำหลับศาสนสถานที่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ ณ วัดป่าบูรพา๘๗ สอบถามข้อมูลศาสถานได้มีการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 พอสมควร. ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย. และใช้เจลล้างมือ

อื่นๆ

เมนู