ข้าพเจ้า นางสวาวิมลภรณ์ พรมจรรย์ ประเภท นักศึกษา ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้วันที่ 15 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจชุดที่3ที่สถานศึกษาในหมู่บ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สอบถามข้อมูลได้มีการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด คณะคุณครูและนักเรียนที่มาโรงเรียนได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิเป็นประจำ

อื่นๆ

เมนู