ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน

ประเภทนักศึกษา หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ วัด เเละ โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจชุมชนบ้านโคกสมบูรณ์ โดยสำรวจวัดบ้านโคกสมบูรณ์เเละโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ก่อนการลงสำรวจในแต่ละพื้นที่นั้น  ข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชน  ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจชุมชนนั้น พบว่าวัดบ้านโคกสมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนทั้งสามหมู่บ้าน คือ บ้านโคกสมบูรณ์ บ้านหนองพังศรี บ้านสินพัฒนา   เเละโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ เป็นสถานศึกษาหลักของทั้งสามหมู่บ้านที่เข้าศึกษา ได้เเก่ บ้านโคกสมบูรณ์ บ้านหนองพังศรี เเละบ้านสินพัฒนา ในการสำรวจเป็นไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

 

อื่นๆ

เมนู