โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ข้าพเจ้า นางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของพืชและสัตว์ภายในหมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพืชส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะเป็นพืชสวนเช่น กล้วย มะพร้าว มะนาว พืชไร่คือ มันสำปะหลัง อ้อย จากการสำรวจพบว่าภายในหมู่บ้านมีการปลูกหญ้าเนเปียไว้สำหรับเป็นอาหารให้วัว

   

ในชุมชนนิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว หมู ปลา เป็ด ไก่ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู