โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำรวจรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหมู่บ้านโคกลอย2 หมู่ 14 ก่อนจะทำการสำรวจได้มีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องของการบอกลูกบ้านว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจ

หลังจากสำรวจพบว่าอาชีพที่ทำมากที่สุดคือการทำนาทำไร่ ค้าขายตามลำดับ ผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เพราะเนื่องจากผลกระทบโควิดทำให้ผู้คนต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดกันเยอะ

ปัญหาที่พบ ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดอันตรายจากการขับขี่จักรยานยนต์ตอนกลางคืน และอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นได้ ยังไม่มีการจัดการปัญหานี้จากภาครัฐ ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการเท่านั้น และเพื่อนำประโยชน์มาพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

อื่นๆ

เมนู