ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ ทางทีมงานตามโครงการ U2T ที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญได้ดำเนินการทอกกให้ได้ตามรูปแบบ และแปรรูปสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว โดยรายละเอียดงานได้มีการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนกุมภาพันธ์จนสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคมนี้ และภายในเดือนนี้ได้มีการจัดทำวีดีโอเพื่อสรุปผลงาน และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฎิบัติงานตลอดทั้งโครงการให้ทางคณะอาจารย์พิจารณา

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในการเข้าร่วมโครงการนี้คือได้ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลไทยเจริญ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทอกกตั้งแต่การจัดหาต้นกก การตัดกก การทำความสะอาด การกรีดกกแล้วน้ำไปตากแดด การย้อมสีจากธรรมชาติ จนถึงการแปรรูปสินค้าของกก ซึ่งได้รับความรู้ทางท่านวิทยากรและทางชุมชนที่ทอกก

     

อื่นๆ

เมนู