ข้าพเจ้านายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม ประเภทนักศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการทำลายเสื่อแกะลายเสื่อกกและตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยการนำเอาสิ่งที่สำคัญในหมู่บ้านมาประสานรวมกันให้ออกมาเป็นชื่อแบนดร์ของชุมชนได้แนะนำกระบวนการต่างๆออกแบบลายใหม่ขึ้นมา และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด 2019  แจกจ่าย แอลกอฮอลให้แกคนในชุมชน และเเมส

อื่นๆ

เมนู