ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทีมU2Tตำบลไทยเจริญ ได้ประชุมวางแผนการทำงานกันผ่านโปรแกรม Google meet ถึงการจัดกิจกรรม การย้อมสีต้นกก จากพืชในท้องถิ่น

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อจัดหาพืชที่สามารถนำมาย้อมสีต้นกกได้ ตลอดจนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมในชุมชนในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัด เป็นการฝึกอบรมการย้อมสีต้นกก จากสีธรรมชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการย้อมสีต้นกก มาให้ความรู้กับคนในชุมชน  การฝึกอบรมในครังนี้ใช้พืช3 ชนิดประกอบไปด้วย แก่นขนุน แก่นฝาง และเหง้ากล้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยให้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอน ดังนี้

1.นำต้นกกแห้ง  แช่น้ำอุ่น1ชั่วโมง

2.ขั้นตอนการเตรียมสารละลายช่วยติด  ต้มน้ำให้เดือด เติมสารส้ม และเบกกิ้งโซดา จากนั้น นำต้นกก ลงไปแช่1.30 ชั่วโมง แล้วนำไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

3.ต้มพืชให้สี เป็นเวลา 1ชั่วโมง และตักกากวัตถุออก

4.นำน้ำสี ต้มให้เดือด 70c เติมเกลือ3ถุง นำต้นกกลงไปแช่ 1.40ชั่วโมงจากนั้นนำไปตากแห้ง

เมื่อทำการย้อมสีครบตามขั้นตอนแล้ว ก็นำไปตากแดดให้แห้ง เพื่อที่จะนำเอาต้นกกที่ย้อมสีไปสร้างเป็นผลิตภัณเพื่อจัดจำหน่ายฑ์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู