ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรนาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทีมU2Tตำบลไทยเจริญ ได้ประชุมวางแผนการทำงานกันผ่านโปรแกรม Google meet ในการเก็บข้อมูลCBD เพิ่มเติม และร่วมกันสรุปข้อมูล

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม และร่วมกันสรุปข้อมูลแต่ล่ะหัวข้อ เพื่อนำเสนอผ่านโปรแกรมpower point จัดส่งให้กับส่วนกลาง และยังลงพื้นที่เพื่อย้อมสีต้นกกเพิ่มเติม ให้กับคนในชุมชน เพื่อนำไปทอเป็นเสื่อกกเป็นลายประจำกลุ่ม นั่นก็คือ กลุ่มกกศิลา ตำบลไทยเจริญ

แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปคือให้กลุ่มทอเสื่อกก เริ่มทอเสื่อกกลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และนำผลิตภัณฑ์ไปขายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู