โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้า นางสาวสุวิมล สังวัฒยาย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์

หลังจากที่ได้ลงสำรวจเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพ 16 เป้าหมาย หมู่ 14 บ้านโคกลอย2

1.มีกองทุนหมู่บ้าน

2.มีแหล่งน้ำบริโภคมาจากหมู่ 10, หมู่13 แต่ไม่สามารถนำมาทำเกี่ยวกับการเกษตรได้

3.มีการฝึกทักษะอาชีพ 3 อย่าง

-การทอเสื้อจากกก

-ทองกล้วยฉาบ

-คุกกี้นมสด

ปัจจุบันยังไม่มีหน่อยงานไหนเข้ามาอบรมเพิ่มเติม อาชีพที่สำคัญของชุมชนคือ การทำนา ทำสวนยาง ไร่มันสำปะหลัง

4.พื้นฐานทางศักยภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

-ถนน กำลังอยู่ในระหว่างซ้อมบำรุง เป็นคอนกรีต

-การประปา แต่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร

-ไฟฟ้า มีแต่ไม่เพียงพอต่อความต่องการ บางพื้นที่ก็ไม่มีเลย

5.ความปลอดภัย

-มีตำรวจบ้าน คอยเฝ้าระวังคนในหมู่บ้าน

6.กลุ่มเปาะบาง

-ผู้สูงอายุ 60-70 คน

-ผู้พิการ 14 ส่วนใหญ่ พิการทางการได้ยิน และยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

7.ระบบเสียงตามสาย ได้ยินเป็นปกติ

จากการสำรวจทั้งหมดของคนในทีม พบว่าตำบลไทยเจริญมีหมู่บ้านที่มีสินค้าโอท๊อป อาจช่วยกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานนำมาซึ่งรายได้ของชุมชน

เช่น ศาลเรือนไทย, เครื่องจักรสาน, ผ้าไหม สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นสิ่งทาควรส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสถานะการในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ตกงานอยู่เฉยๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู