ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เพื่อทำการย้อมสีกกเพิ่ม เพื่อเตรียมเข้าขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการย้อมดังนี้

การย้อมกกด้วยสีธรรมชาติ

กระบวนการย้อมกกด้วยธรรมชาติมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ

1. พืชที่เป็นแห่งสีธรรมชาติเป็นพืชชนิดเดียวกับที่ใช้ในการย้อมีผ้าและสิ่งทอ เช่น แก่นฝาง ขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน เป็นต้น วัสดุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลายที่มีน้ำเป็นคัวทำละลาย

2. สารช่วยติดสี มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ

1. สารช่วยติดสีเคมี เช่น เบกกิ้งโซดา สารส้ม

2. สารช่วยติดสีธรรมชาติ เช่น เกลือ น้ำโคลน

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกดีวยสีธรรมชาติ

1. ให้ต้มน้ละลายพืชย้อมสีที่เตียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย

2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด

4. นำเส้นกกในข้อ1 . งไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ

5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ

6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง

7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

และการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ตำบลไทยเจริญ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพืชสัตว์เลี้ยงในของแต่ละครัวเรือน ในรูปแบบของ cbd สำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่น  ร้านอาหารและเกษตรกรตัวอย่างในท้องถิ่นเป็นต้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู