ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา มีเทียน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทีมU2Tตำบลไทยเจริญ ได้ประชุมวางแผนการทำงานกันผ่านโปรแกรม Google meet ในการสำรวจต้นกกที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อตัดต้นกกจากแปลงของคนในชุมชน นำต้นกกที่ตัดมาคัดเลือกต้นกกให้มีขนาดความยาวเท่าๆกัน แล้วนำต้นกกที่คัดแล้วมากรีดเป็นเส้นเล็กๆโดยใช้มีดแหลม จากนั้นนำเส้นกกที่ได้จากการกรีด นำมาผึ่งแดดให้แห้งสนิท เพื่อจะนำไปทำการย้อมสีในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู