ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งประชาชน ประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ ทางทีมงานตามโครงการ U2T ที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญได้ดำเนินการทอกกให้ได้ตามรูปแบบ และแปรรูปสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว โดยรายละเอียดงานได้มีการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนกุมภาพันธ์จนสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคมนี้ และภายในเดือนนี้ได้มีการจัดทำวีดีโอเพื่อสรุปผลงาน และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฎิบัติงานตลอดทั้งโครงการให้ทางคณะอาจารย์พิจารณา

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในการเข้าร่วมโครงการนี้คือได้ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลไทยเจริญ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทอกกตั้งแต่การจัดหาต้นกก การตัดกก การทำความสะอาด การกรีดกกแล้วน้ำไปตากแดด การย้อมสีจากธรรมชาติ จนถึงการแปรรูปสินค้าของกก ซึ่งได้รับความรู้ทางท่านวิทยากรและทางชุมชนที่ทอกก

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทางโครงการ คณะอาจารย์ ทีมงาน และชาวบ้านตำบลไทยเจริญทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู